Browse Our Dictionary
C

cut off mark

ཉུང་མཐའི་ཨང་ཐོབ། མ་མཐའི་ཨང་ཐོབ། = འོས་མི་གང་ཞིག་ལས་ཀ་སོགས་འཐོབ་པར་དགོས་མཁོའི་ཉུང་མཐའི་བརྒྱ་ཆའམ་ཨང་ཐོབ།