Browse Our Dictionary
D

dark matter

མི་མངོན་པའི་བེམ་རྫས། ནག་གཟུགས། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་འཐེན་ཤུགས་དེ་ཡོང་ས་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཡོད་དགོས་པར་འདོད་ཀྱང༌། ད་བར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བ་ཞིག