Browse Our Dictionary
D

dashboard

mech ༡། མདུན་པང་། = སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བའི་མདུན་ངོས་སུ་མགྱོགས་ཚད་དང་སྣུམ་གྱི་ཚད་སོགས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག ༢། འདམ་ཡོལ། = ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་སོགས་སུ་རྒྱབ་ཀྱི་མིར་འདམ་དང་ཆུ་སོགས་མི་འཐོར་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཡོལ་བ་ལྟ་བུའི་འགོག་ཆས་ཤིག