Browse Our Dictionary
D

dashboard

༡། མདུན་པང་། = སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བའི་མདུན་ངོས་སུ་མགྱོགས་ཚད་དང་སྣུམ་གྱི་ཚད་སོགས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་གླེགས་བུ་ཞིག