Browse Our Dictionary
D

data entry

གྲངས་ཐོ་འཇུག་འགོད། =ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་ཡིག་གཞིའམ་གྲངས་ཐོ་གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་བཤེར་འབེབས་སམ་ལྕགས་པར་རྒྱག་པའི་སྒོ་ནས་ཡིག་འཇུག་བྱེད་པའི་ལས་དོན།