Browse Our Dictionary
D

dataveillance

གྲངས་མཛོད་བྱ་ར། =དྲྭ་ཐོག་གི་བྱེད་སྒོའམ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲངས་ཐོ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག