Browse Our Dictionary
D

day care centre

ཉིན་མོའི་བུ་བཅོལ་ཁང་། = ཕ་མ་ལས་ཀ་སོགས་སུ་བསྐྱོད་རིང་བྱིས་པ་མ་འབྱར་རྣམས་གླ་ཕོགས་བླངས་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་གནས།