Browse Our Dictionary
D

debt relief act

བུན་ཡང་བཅས་ཁྲིམས། = གང་ཟག་སྒེར་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་འཇལ་དགོས་པའི་བུ་ལོན་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས།