Browse Our Dictionary
D

debut

theatr,sport ཐེངས་དང་པོར་ཐོན་པ། དང་ཐོན། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་མདུན་སར་འཁྲབ་སྟོན་ནམ་བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་ཐོག་མར་སྤེལ་བའི་གནས་སྐབས།