Browse Our Dictionary
D

declaration of rights

ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒྲགས། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཁོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གསལ་བསྒྲགས།