Browse Our Dictionary
D

default mode network

སོར་གནས་དྲ་རྒྱ། = སེམས་གཡེང་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་ཀླད་པའི་གནས་ཀྱི་དྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོང་མིན་གཙོ་བོ་ནི་དེའི་བྱེད་ལས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད།