Browse Our Dictionary
D

Democratic Party

མང་གཙོ་ཚོགས་པ། =ཕྱི་ལོ་ ༡༨༤༠ ནས་མིང་བཏགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ནང་གི་གུ་ཡངས་པ་དང་རྙིང་ཤོས་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཞིག