Browse Our Dictionary
D

denominator

མ་ཆ། = གྲངས་ཆ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཐིག་འོག་གི་ཨང་ཀི། ཡང་ན། ཆ་ཇི་ཙམ་དུ་བགོས་མིན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཨང་ཀི་སྟེ། ༡/༣ འདིར་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་ཚུལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ།