Browse Our Dictionary
D

deploy

adm ༡། འགྲེམས་འཇོག་བྱེད་པ། = དམག་དོན་བྱ་སྤྱོད་ཆེད་དམག་མིའམ་གོ་ལག་བཀོད་འཇོག་བྱེད་པ། ༢། གནད་སྨིན་དུ་བཀོལ་བ། = གང་ཞིག་གནད་སྨིན་བྱ་སྤྱོད་ཐོག་འདྲེན་པ།