Browse Our Dictionary
D

desertion

༡། གསང་བྲོས། = ཆོག་མཆན་མེད་པར་དཔུང་དམག་བཞག་སྟེ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ། ༢། སྐྱུར་འཇོག = གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་སྐབས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་བའི་རྣམ་པ།