Browse Our Dictionary
D

desktop publishing(DTP)

ཅོག་སྟེང་ཀམ་པུ་ཊར་པར་འགྲེམས། = དམིགས་བསལ་མཉེན་ཆས་ཤིག་གི་བརྒྱུད་ཀམ་པུ་ཊར་དང་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་མཐུད་སྦྱོར་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་པར་སྐྲུན་བྱ་གཞག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཅིག