Browse Our Dictionary
D

deviate

འབྱོལ་གྲངས། = བརྟན་གྲངས་བར་མའི་ཆ་གྲངས་གཅིག་ནས་འགྱུར་གྲངས་གཞན་ཞིག་གི་འབྱོལ་གྲངས་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་འགྱུར་གྲངས་ཤིག