Browse Our Dictionary
D

dialect

ཡུལ་སྐད། = ཡུལ་ལུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མིང་ཚིག་དང༌། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་འགྲོས་སོགས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བའི་སྐད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག