Browse Our Dictionary
D

dialysis

བཙག་བཅོས། = མཁལ་མ་ནད་པ་ཞིག་གི་ཁྲག་ནང་གི་རྫས་འགྱུར་བསྡུ་ལེན་གྱི་སྙིགས་རྫས་རྣམས་བཙག་ནས་གཙང་འདོན་བྱེད་པའི་ནད་བཅོས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག