Browse Our Dictionary
D

diastole

(སྙིང་ཁམས་ཀྱི་)ལྷོད་འབྱེད། = སྙིང་གི་ཤ་གནད་ལྷོད་ཅིང་འབྱེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྙིང་ཁང་དང་སྙིང་ཤག་ནང་ཁྲག་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་སྙིང་ཁམས་འཕར་ལྡིང་གི་རིམ་པ་ཞིག