Browse Our Dictionary
D

digit

གྲངས་གནས། = གྲངས་ཀ་མཚོན་པའི་ཨང་ཀི་ཡོད་སའི་གནས་ཏེ། དཔེར་ན། ཨང་ཀི་དུ་མ་ཡོད་པའི་གྲལ་མཐའ་ནས་ཡར་བརྩིས་ན་གནས་དང་པོ་ནི་གཅིག་གནས་ཡིན་ཞིང་གནས་གཉིས་པ་ནི་བཅུ་གནས། གནས་གསུམ་པ་ནི་བརྒྱ་གནས་ཡིན་པ་སོགས་རིགས་བསྒྲེ་ཆོག