Browse Our Dictionary
D

dilation

adm ༡། སྙོད་ཤད། = གང་ཞིག་གི་ཁ་ཞེང་སོགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའམ་ལྷོད་དུ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད། ༢། རྒྱས་བཤད། = གླེང་གཞིའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་རྒྱས་པར་བཤད་པའམ་འབྲི་བའི་བྱ་སྤྱོད།