Browse Our Dictionary
D

direct broadcast satellite

ཐད་སྲིང་འཁོར་སྐར། = སྡོད་ཁྱིམ་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་འཁོར་སྐར་ཞིག