Browse Our Dictionary
D

direct labour

ཐད་འབྲེལ་ལས་མི། = འཕྲུལ་འཁོར་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་ཏེ་དངོས་ཟོག་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཀར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་མི།