Browse Our Dictionary
D

direct variation

ཐད་འགྱུར། = རྩིས་རིག་ནང་གལ་ཏེ་འགྱུར་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིན་ཐོབ་ཀྱི་སྡུར་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཚེ་འགྱུར་གྲངས་དེ་གཉིས་ལ་མཐུན་པའི་འགྱུར་གྲངས་ཟེར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མཉམ་རྩིས་ཨེཀ་སེ་མཚུངས་ ༢ ལྭའེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཨེཀ་སེ་ནི་ལྭའེ་ལས་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་ཆེ་སྟབས་ཨེཀ་སེ་དང་ལྭའེ་གཉིས་མཐུན་པའི་འགྱུར་གྲངས་ཆགས་ཡོད།