Browse Our Dictionary
D

disaster

རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག = གནོད་སྐྱོན་དང༌། སྐྱོན་ཆག འཆི་སྐྱོན། ཡང་ན་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན།