Browse Our Dictionary
D

dismemberment

༡། རྐང་ལག་གཅོད་འབྲེག = མིའམ་དུད་འགྲོའི་ཡན་ལག་གཅོད་འབྲེག་གི་བྱ་གཞག ༢། དུམ་བུར་བགོས་པའི་བྱ་གཞག = ཚོགས་པའམ་ས་ཁུལ་ཞིག་དུམ་བུར་གཏོང་བའམ་ཆ་བགོས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག