Browse Our Dictionary
D

district attorney

རྫོང་གི་ངོ་ཚབ་ཁྲིམས་རྩོད་པ། = མངའ་སྡེ་ཞིག་གི་རྫོང་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཅིག