Browse Our Dictionary
D

doctor

༡། སྨན་པ། = ནད་གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་པའི་མི་སྟེ། ཡུལ་སྐད་དུ་ཨེམ་ཆི་དང༌། མངོན་བརྗོད་དུ་ལྷ་རྗེ་ཟེར། ༢། རིག་པའི་ཆུ་གཏེར། རིག་བདག འབུམ་རམས་པ། = གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ཆེས་མཐོའི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་པའི་མཁས་པ།