Browse Our Dictionary
D

domicilliary visit

སྡོད་གནས་ཞིབ་བཤེར། = ཉེན་རྟོག་པས་ནག་ཉེས་འཛུགས་རྒྱུར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བའི་ཆེད་དུ། གང་ཟག་སྒེར་པ་ཞིག་གི་སྡོད་གནས་སུ་སྐྱོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་རྟོག་ཞིབ།