Browse Our Dictionary
D

door-stepping

ཐེམ་འདྲི། = སྔོན་བརྡའམ་དུས་ཚོད་སྔོན་སྒྲིག་མ་བྱས་པར། གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་གི་སྡོད་གནས་སམ་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བཅར་འདྲིའི་ཆེད་ཐད་ཀར་བཅར་བའི་དོན།