Browse Our Dictionary
D

dorsal horn of spinal cord

རྒྱུངས་པའི་རྒྱབ་རྭ། = ཀླད་ཞོ་སྐྱ་བོ་ལས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩའི་སྟེང་ཕྱོགས་རྩ་བ་ནས་ཕྱིར་འདྲེན་དབང་རྩ་འགའ་ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུངས་པའི་གཞོགས་ཕྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག