Browse Our Dictionary
D

dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)

སྟེང་གཞོགས་མདུན་མའི་ཀླད་ཤུན། = འདི་ནི་ཀླད་པའི་མདུན་གྱི་འདབ་མའམ་ཤུན་པའི་གཞོགས་སྟེང་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་དང་། འདི་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་གནས་གཞན་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་དྲན་པ་བསྐྱར་འདྲེན་དང་གནས་ཚུལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།