Browse Our Dictionary
D

drip molding

ཆུ་འགྲོ་ལུགས་མ། = སྒེའུ་ཁུང་གི་ཟུར་ནས་ཆུ་གཞན་ལ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་ཐོག་ཟུར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་ལུགས་མ་གུག་ཅན་ཞིག