Browse Our Dictionary
D

driving license

ཁ་ལོ་བའི་ཆོག་ཐམ། = ཁ་ལོ་བ་རང་ཉིད་ནས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་འཁྱེར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྟེ། ཡིག་ཆ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་བས་མོ་ཊའི་རིགས་བྱེ་བྲག་པའམ་འདྲ་མིན་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད།