Browse Our Dictionary
D

dry farming

སྐམ་ཞིང་འདེབས་ལས། = ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ཐབས་མེད་པའི་ཆར་ཆུ་དཀོན་སར་ཐན་འགོག་དང་གཤེར་སྲུང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདེབས་པའི་ལོ་ཏོག