Browse Our Dictionary
D

dual contract

གན་རྒྱ་ཟུང་འཇོག = བུ་ལོན་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྲོད་ལེན་གཅིག་རང་གི་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་གན་རྒྱ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག