Browse Our Dictionary
D

dynamics

འགུལ་ཤུགས་རིག་པ། = འགུལ་སྐྱོད་དང་ཤུགས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་སྐྲུན་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའི་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག