Browse Our Dictionary
E

e-mail

གློག་འཕྲིན། = དྲྭ་སྦྲེལ་མ་ལག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་གིས་འབྱོར་ཡུལ་ཀམ་པུ་ཊར་གཞན་གཅིག་གམ་དུ་མར་གློག་རྡུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐུར་བར་བྱ་བའི་འཕྲིན་ཡིག