Browse Our Dictionary
E

ebullioscopy

༡། འཁོལ་དཔྱད། = བཞུ་བྱེད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འཁོལ་གནས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་འབོར་ཚད་འཇལ་བ་བརྒྱུད་དངོས་རྫས་དེའི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འདུས་རྡུལ་གྱི་གདོད་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག ༢། འཁོལ་དཔྱད། = དངོས་རྫས་ཤིག་གིས་ཞུན་ཞིག་གི་འཁོལ་གནས་ལ་བཏང་བའི་འགྱུར་ལྡོག་འཇལ་བ་བརྒྱུད་དངོས་རྫས་དེའི་འདུས་རྡུལ་གྱི་ལྗིད་ཚད་འཇལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།