Browse Our Dictionary
E

eco-marketing

སྣོད་བཅུད་ལ་མི་གནོད་པའི་ཚོང་ལས། = ཐོན་རྫས་གང་ཞིག་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་མི་ཡོང་བ་གཙོ་འདོན་བྱས་པའི་ཁྲོམ་ར་སྤེལ་ཐབས།