Browse Our Dictionary
E

ecoliteracy

སྣོད་བཅུད་གོ་རྟོགས། = ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཐད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་སེམས་ཁྲལ། ཀུན་སློང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་བྱ་བ།