Browse Our Dictionary
E

economic and social council

དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས། =དམིགས་བསལ་དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་གི་ས་གནས་ལྷན་ཚོགས་ལྔ་དང་། ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད། ཆེད་མཁས་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་བཅོ་ལྔ་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཐོག་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཞི་རྩའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག