Browse Our Dictionary
E

economic depreciation

དཔལ་འབྱོར་འཛའ་ཆག= དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་ཁར་དབང་གི་ཁྲོམ་རའི་རིན་ཐང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མར་ཆག་པའི་ཁྱོན་འབོར།