Browse Our Dictionary
E

economic exploitation

དཔལ་འབྱོར་བཤུ་གཞོག =དངོས་རྫས་དང་ཞབས་ཞུའི་ཉེར་སྤྱོད་དང་། བགོ་འགྲེམས། ཐོན་རྫས་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག དངོས་རྫས་ཁེ་ཕན་འདིས་ནང་མི་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།