Browse Our Dictionary
E

economic sanctions

དཔལ་འབྱོར་དམ་བསྒྲགས་བཀའ་ཆད། = ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་རུ་འཇུག་ཕྱིར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ལ་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་པའི་ཚོགས་པའམ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས།