Browse Our Dictionary
E

ecotourism

སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། = ཚོང་ལས་པས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་མཛེས་ལྗོངས་སུ་གུང་གསེང་གཏོང་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མིར་རོགས་རམ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་མི་གཏོང་བར་བྱེད་ཚུལ།