Browse Our Dictionary
E

ectopic pregnancy

སྦྲུམ་ནད་སྐྱོན་ཅན།= ཕྲུ་གུ་བུ་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་མ་ཆགས་པར་བསམ་བསེའུ་ཡི་རྩ་ཆེན་ནང་དུ་ཆགས་པའི་སྤྱིར་བཏང་མ་ཡིན་པའི་སྦྲུམ་མ་ཆགས་སྟངས་ཤིག