Browse Our Dictionary
E

editorial

༡། རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། = ཚགས་ཤོག་དང་དུས་དེབ་སྟེང་པར་འགྲེམས་བྱེད་པོའམ་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག ༢། རྩོམ་སྒྲིག་པའི། = རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།