Browse Our Dictionary
E

educational services

ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ།= སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚུད་གོང་འཕེལ་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་སོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བཀོད་སྒྲིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཞབས་ཞུ་ཁག