Browse Our Dictionary
E

efficiency

༡། འཇོན་ཐང༌། = དུས་ཚོད་དམ་ནུས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཇོན་ཐང༌། ༢། ལས་ཆོད། = འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གི་སྟེང་དུ་ལས་རྩོལ་བྱས་པ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལས་རྩོལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱ་ཆ།